Privacy verklaring

Hieronder vind je de privacyverklaring van NC FIT. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens; welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, rectificeren of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. NC FIT & privacy

Wij zijn een sportschool die zich richt op de laatste trends op het gebied van fitness. Bij ons kan jij zelf bepalen welke vorm van fitnes jij wilt beoefenen. Ook bieden wij voedings-/afvalprogramma’s en fysiotherapie aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen, onder andere door een schriftelijke aanmelding voor een lidmaatschap, hierin verwijzen wij naar deze privacyverklaring;
 • Je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten, lidmaatschap en onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dit is namelijk afhankelijk van welke diensten jij gebruikt. Zo verwerken wij bijvoorbeeld gegevens over je gewicht pas wanneer jij je inschrijft voor onze voedings-/afvalprogramma’s.

Persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten en/of lidmaatschap jij gebruik maakt):

 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst;
 • Identificatiedoeleinden (aanspreken met de juiste naam) en leeftijdscontrole (deelname aan de lessen/fitness);
 • Communicatie (zowel mondeling, schriftelijk, digitaal als via social media);
 • Je de mogelijkheid geven om gebruik te maken van ons lidmaatschap en/of diensten;
 • Om je sollicitatie en/of klacht te verwerken en/of je te benaderen;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Welke gegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met jou hebben:

 • Als je gebruik maakt van een van onze diensten/lidmaatschap dan vragen wij voor de uitvoering ervan de volgende gegevens: contactgegevens (of de contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger als je jonger bent dan 16 jaar), zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens.
 • Als je bij ons solliciteert vragen wij jouw gegevens: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, motivatiebrief en mogelijk andere persoonsgegevens.
 • Als je bij ons werkt vragen wij: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, BSN-nummer, relatiestatus, kopie ID, betalingsgegevens, CV, motivatiebrief, gegevens van je vorige werkgever, vorige functiegegevens, vorige inkomensgegevens, gevolgde opleidingen en diploma’s.
 • Voor sommige diensten hebben wij aanvullende gegevens van je nodig, bijvoorbeeld voor fysiotherapie de gegevens van je zorgverzekering en eventueel medische gegevens en voor voedings-/afvalprogramma’s gegevens over je gewicht en voor familie abonnementen de gezinssamenstelling.
 • Als je informatie hebt opgevraagd of je hebt contact met ons gehad, dan kunnen wij de volgende gegevens van jou verzamelen: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, in welke diensten je geïnteresseerd bent en aanbiedings-, advies- en klachtinformatie.
 • Vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft.

Bijzondere persoonsgegevens
NC FIT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens over gewicht;
 • Gegevens over trainingsdoelen.

Wij gaan extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerken deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen NC FIT verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben.

Bewaartermijn
Deze gegevens worden niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap bewaard.

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving, het verzorgen van de (financiële) administratie, het registreren van de lidmaatschap gegevens en het voedings-/afvalprogramma.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij zullen een verwerkingsovereenkomst met deze partijen afsluiten waarin de nodige afspraken gemaakt worden om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen gegevens aan derde partijen buiten de Europese Unie gevestigd.

4. Beveiligen

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn middels een wachtwoord. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers beloven of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en/of gedragscodes en integer zullen handelen.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger en die deze privacyverklaring heeft gelezen.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up to date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring geregeld opnieuw te bekijken. Wij zullen je ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een pop-up op de website.

7. Inzage, rectificatie en verwijderen van jouw gegevems

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijderen van je persoonsgegevens welke wij van je hebben ontvangen. Om misbruik te voorkomen vragen wij je om bij een schriftelijk verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Bij het verstrekken van een kopie van jouw identiteitsbewijs moet je je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden je ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te kunnen oefenen.

Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, rectificatie en/of verwijderen bij ons indient zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Je kan je verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming (Naci Cebem). Hij is bereikbaar via onderstaande gegevens.

Inzage:

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NC FIT vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Rectificatie:

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Doe dit door een e-mail te sturen met de juiste gegevens hierin.

Verwijderen:

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NC FIT vastgelegd zijn? Dan heb je in een aantal gevallen en onder bepaalde voorwaarden het recht om je persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen, maak dit dan per e-mail kenbaar. Dit is het geval indien:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;
 • Je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • Jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.
8. Autoriteit persoonsgegevens

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend en dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (0900-2001201).

9. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.

10. Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens

Telefonisch (tijdens openingstijden)                  0418-519704
E-mail                                                                        info@ncfit.nl
Post                                                                            Nijverheidsstraat 6G, 5331 PT                                                                                         Kerkdriel

Share This
× Kan ik je helpen?