Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NC FIT en het ingeschreven clublid betreffende het sporten bij NC FIT. Op deze voorwaarde afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan het clublid slechts een beroep doen, indien die voorwaarden of bedingen schriftelijk door NC FIT zijn aanvaard.
 1. Inschrijving geschiedt door middel het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde inschrijfformulier. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van €25,-. Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd. Het management behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
 1. De minimale leeftijd voor nieuwe leden bij NCFIT is 16 jaar oud. Wanneer je onder de 18 jaar bent is het verplicht om het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een ouder/voogd.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum welke op het inschrijfformulier is vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de gekozen abonnementsvorm en is tussentijds niet opzegbaar. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd en dan is de overeenkomst per maand opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden . wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en niet verhandelbaar. 
 1. Een wijziging van de overeenkomst dient via een mutatieformulier of per mail te worden aangevraagd. Het verhogen van een abonnement kan direct: bijvoorbeeld van een maandabonnement naar een jaar abonnement. Verlagen is pas mogelijk nadat de einddatum van de overeenkomst is bereikt. 
 1. De contributie zoals dat bij aanvang van de overeenkomst geldt wordt op het inschrijfformulier vermeld. De contributie dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt zoals overeengekomen op het inschrijfformulier d.w.z. via automatische incasso of contant. NC FIT behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen. Wijzigingen van de contributie zal tenminste 1 maand van tevoren aan de leden kenbaar worden gemaakt. Het kenbaar maken zal geschieden via mail, website en/of op A4 overhandigd worden.
 1. Bij een niet tijdige ontvangst van de verschuldigde contributie en/ of inschrijfgeld, bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo of storneren, wordt de incasso de volgende maand nogmaals aangeboden. Als er na de tweede incasso poging geen betaling plaats vindt wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen.
 1. Bij niet-betaling van de contributie en/ of inschrijfgeld is het clublid in verzuim. NC FIT zal bij blijvend verzuim van betaling van de contributie de incasso overdragen aan een incassobureau. Alle kosten door NC FIT te maken in verband met de invordering van het NC FIT toekomende worden door het clublid aan NC FIT vergoed, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het clublid de toegang tot NC FIT worden geweigerd. Ook is NC FIT bij een betalingsachterstand gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 1. Indien het clublid verzuimt een training te volgen is hij niettemin contributie verschuldigd. Een verzuimde training kan op een ander tijdstip ingehaald worden. Indien het clublid als gevolg van ziekte, blessure, een operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan 1 maand niet in staat is om te sporten kan de overeenkomst op verzoek van het clublid voor maximaal een periode van twaalf maanden worden opgeschort. Het clublid is NC FIT gehouden tijdig en in elk geval vooraf mededeling te doen van de reden van opschorting van de overeenkomst. Gedurende de opschorting is het clublid gehouden tot betaling van contributie. Verrekening van deze non-actieve periode vindt plaats aan het eind van de contractstermijn.
 1. De trainingstijden worden door NC FIT vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijzigingen van trainingstijden verplicht NC FIT niet tot terugbetaling van de contributie. In de vakanties is er een aangepast rooster.
 1. NC FIT verplicht zich tot het geven van lessen en begeleiden van trainingen volgens de grondbeginselen van een deugdelijk beroepsuitoefening. Het volgen van trainingen geschiedt geheel voor eigen risico. NC FIT is nimmer aansprakelijk voor vermissingen, diefstal, schade van of aan persoonlijke eigendommen.
 1. Het clublid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Het clublid zal geen gebruik maken de trainingsfaciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of een besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt waarbij het risico bestaat dat als hij/zij toch gebruik maakt van de faciliteiten er direct of indirect risico ontstaat voor andere leden.
 1. Het kan voorkomen dat er foto’s of video’s voor sociale media worden gemaakt. Mocht het clublid hier bezwaar tegen hebben dan kan het clublid dat schriftelijk melden. Indien NC FIT geen melding ontvangt gaat het clublid akkoord met het plaatsen van foto’s en /of video’s op sociale media.
 1. NC FIT is gerechtigd een huishoudelijk reglement vast te stellen dat geldt voor eenieder die verblijft binnen het trainingscomplex. De bepaling van het huishoudelijk reglement zijn bindend voor beide partijen. Bij overtreding van het reglement is NC FIT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige terugbetaling van de contributie gehouden te zijn. NC FIT zal het huishoudelijk reglement via website www.ncfit.nl en op A4 kenbaar maken.

 

 

Share This
× Kan ik je helpen?